Yritysjärjestelyt

Mikä on oikea hinta osakkeille tai liiketoiminnalle? Yrityksen elinkaaren aikana erilaiset yritysjärjestelyt ovat osa luontaista jatkumoa. Esimerkiksi kun haetaan sijoittajia tukemaan kasvua, rakennetaan isompaa yrityskokonaisuutta toisen yrityksen kanssa tai sitoutetaan avainhenkilöitä.

Mikä on oikea hinta osakkeille tai liiketoiminnalle?

Oikeaa hintaa arvioidaan yleisimmin tulosodotuksen, substanssiarvon, pääoman tai näiden yhdistelmien kautta. Eri aloilla ja yrityksen eri vaiheissa toimivat erilaiset arvostusmenetelmät, mutta onnistunut kauppa on ainoastaan toteutunut kauppa. Hyvinkin pitkään työstetty järjestely voi kaatua viime metreillä. Mahdollisesti ensimmäinen yritysjärjestely ei toteudu, mutta sen aikana tehty selvitystyö voi mahdollistaa seuraavan onnistumisen paljon nopeammin.

Mikä sitten on oikea hinta? Alla muutamia kuvitteellisia esimerkkejä:

  • Tulosodotus voi perustua tulevien vuosien voitto-odotukseen. Historiallinen tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa, mutta alasta tai yrityksestä riippuen arvoa voidaan määritellä esimerkiksi keskimääräinen oikaistu käyttökate kertaa sovittu määrä vuosia. Esimerkiksi kuvitteellisen kolmen edellisen vuoden keskimääräinen käyttökate 50.000 eur kertaa 4 antaisi arvoksi 200.000 euroa. Käyttökatteen oikaisu ja kertoimen määrittely ovat hyvin tapauskohtaisia.
  • Substanssiarvo lasketaan yrityksen varallisuuden perusteella, mikä käytännössä saadaan vähentämällä varoista velat. Näihin liittyy erilaisia tapauskohtaisia oikaisuja. Esimerkiksi kuvitteellisen yrityksen taseessa varat 400.000 euroa vähennettynä veloilla 150.000 euroa tekisi yrityksen substanssiarvoksi 250.000 euroa.
  • Pääoma voi antaa indikaation yrityksen arvosta. Yrityksen ostaessa toisen yrityksen osakkeita, arvostetaan yleensä ostetut osakkeet ostetun yrityksen pääoman mukaan ja erotus merkitään joko kuluksi tai voitoksi. Mikäli ostettavalla yrityksellä on aktivoitua liikearvoa, ei pääoma välttämättä ole luotettava indikaattori yrityksen arvosta.

Ostaja voi löytyä yritysvälityspalveluiden kautta, mitkä ovat nykyään hyvin aktiivisia. Liiketoiminnan jatkaja voi löytyä myös yrityksen sisältä, jolloin työntekijä siirtyy yrittäjäksi yrityskaupalla (ns. MBO eli Management Buy Out). Toisen yrityksen kanssa voidaan tehdä kauppa kokonaan tai osittain myös osakevaihtona. Mahdollista on myös muodostaa konserni useamman yrityksen kanssa perustamalla yhteinen emoyhtiö, jonka omistukset voidaan järjestää osakevaihdoilla.

Ylipäätänsä erilaisia yritysjärjestelyratkaisuja on olemassa paljon yrittäjien tarpeisiin. Järkevää on kuitenkin pitää rakenteet yksinkertaisina ja helposti hallittavissa, ilman turhan ylimääräisen byrokratian lisäämistä.

On tärkeää pitää huoli, että molemmat osapuolet tekevät taustatyön yrityskaupoissa hyvin, esimerkiksi Due Diligence -tarkastuksen avulla. Tarkastuksen tekemiseen on eritasoisia malleja, mutta kaikissa tarkoituksena on, että yrityskaupan kohteen tiedot ja taustat tarkastetaan huolella. Due Diligencessä käydään läpi muun muassa omistusrakennetta, hallinnon dokumentteja, omaisuutta, asiakas- sekä toimittajasopimuksia, avainhenkilöiden sopimuksia, veroasioita sekä ylipäätänsä kohteeseen liittyviä riskejä ja rasitteita.

Miksi tehdä yritysjärjestely? Mitkä ovat verotusseuraamukset? Onko jokin yrityksen toimialoista toista riskialttiimpi – halutaanko kyseinen toimiala eriyttää? Valmistaudutaanko liiketoimintakauppoihin? Onko tulossa sukupolvenvaihdos? Syitä järjestelyille on monia. Yrittäjä itse tunnistaa parhaiten tarpeen yritysjärjestelyihin. Mutta se, miten yritysjärjestely toteutetaan, onkin vaikeampi tehtävä.

Lue lisää yrityksen elinkaaripalveluista.

Jaa tilitys