Kasvussa

Kasvu yrityksessä voi olla nopeaa tai maltillista. Kasvu liiketoiminnassa luo yrityksen taloushallinnolle uusia tarpeita. Rahoitus, raportointi, budjetointi ja ennakoiva suunnittelu nousevat taloushallinnon kulmakiviksi. Tietojen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus päätöksenteossa nousevat elintärkeiksi.

Kun toiminta laajenee, sekä rahoitustarve että raportoinnin tarve kasvavat ja muuttuvat. Toimintaan mukaan tulevat ulkopuoliset rahoittajat, kuten Business Finland, Finnvera, pankit ja pääomasijoittajat tuovat mukanaan projektikirjanpidon sekä kustannuspaikkaraportit. Rahoittajien nopeat ja tarkemmat raportointivaatimukset voivat yllättää. Hyvin hoidettuna lisärahoituksen mahdollisuudet kasvavat ja toisaalta huonosti hoidettuna yritys voi menettää myönnettyjä avustuksia.

Omistajapohja laajenee

Yrityksessä saatetaan pohtia, otetaanko työntekijöitä osakkaiksi ja miettimään miten se parhaiten hoituisi sekä yrityksen että uusien osakkaiden kannalta. Pohditaan kenties, mitä riskejä sisältyy siihen, että otetaan perustajaosakkaiden lisäksi uusia osakkaita – ovatko osakassopimukset ajan tasalla? Kasvuvaiheessa joudutaan tekemään myös päätöksiä siitä, ovatko nykyiset osakkaat valmiita rahoittamaan lisää ja mitä henkilökohtaisia riskejä se pitää sisällään.

Muutokset yritysrakenteisiin

Mahdolliset muutostarpeet yritysrakenteisiin saattavat nousta esille joissain vaiheessa. Olisiko tarvetta kasvattaa nykyistä yritystä vai perustetaanko uusi yritys, jonka kautta hoidetaan uutta liiketoimintaa. Tulisiko nykyisestä yrityksestä eriyttää liiketoiminnan osa-alueita omiksi yhtiöikseen? Näillä päätöksillä mahdollisesti helpotetaan tulevaisuuden yritysjärjestelyjä.

Toiminnan kasvu ja riskit

Toiminnan ja riskien kasvaessa on hyvä olla pelisäännöt, jotta yhteistyö osakkaiden välillä sujuu myös silloin, kun toiminta takkuaa. Dokumentaation on tärkeää olla kunnossa ja toimiva kirjanpito-ohjelma on perusedellytys sille, että osakkaat ja ulkopuoliset rahoittajat voivat luottaa kirjanpitomateriaaliin – sen oikeellisuuteen sekä reaaliaikaisuuteen.

Työntekijämäärän kasvu

Kun toiminta kasvaa, myös työntekijöiden määrä kasvaa ja sitä myötä henkilöstöhallinta on aikaisempaa haastavampaa. Bonuspalkkaukset, kannustinjärjestelmät ja avainhenkilöiden sitouttaminen yritykseen nousevat tarpeelliseksi. Yrityksessä joudutaan pohtimaan, palkataanko uusia työntekijöitä vai ostetaanko työvoimaa alihankintana.

Kasvu ja haasteet

Kasvu on joskus myös haaste siinä mielessä, että oma pieni yritys ei enää ole vain yrittäjän oma, vaan osakeyhtiö, jossa on muita omistavia osakkaita. Heillä on sopimuksen mukainen oikeus päättää yrityksen asioista ja osakeyhtiön mieltäminen oikeushenkilöksi voi olla joskus haastava asia. On hyvä välillä käydä läpi sitä, mitä investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset merkitsevät, onko kasvun tarvetta vai halutaanko tulouttaa tuotot yrityksen ja osakkaan kannalta mahdollisimman veroedullisesti.

Autamme

Raporttien kehittäminen, budjetointi

Raportit ulkopuolisille rahoittajille

Henkilöstöasiat

Yritysmuutokset

Prosessien järkevöittäminen

Taloushallinnon pysyminen kasvussa mukana

Kurkkaa muita elinkaaripalvelujamme

Pelasta kirjanpito

Taloushallintoon liittyvät tulipalot ja kaaokset…

Pelasta kirjanpito

Toiminnan muutokset

Liiketoiminnan muutoksia on valtavasti, usein monia samanaikaisesti päällekkäin…

Toiminnan muutokset